BackUS1788.3E  
DateSLB Course SponsorLocation
May 8 - 9, 2008Vyacheslav SemkovTyumen, Russia
Attendees
Leonid Rychkov
Sergey Fakhreev
Alexey Breykin
Mikhail Kasperovich
Alexey Ushakov
Juan Carlos Yepez
Natalia Mishagina
Irina Karpova
Elena Matveeva
Shamil Bazyrov